Wat is LCA?

Delen via:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Categorie

In een tijd waarin duurzaamheid binnen elk bedrijf een steeds belangrijker aspect wordt, is het essentieel om de impact van een bedrijf, product of dienst op het milieu te begrijpen en te beoordelen. Een manier om dit te doen, is door middel van een levenscyclusanalyse (LCA). LCA is een methode om de milieu-impact van een bedrijf, product, proces of dienst gedurende zijn hele levenscyclus te berekenen, van grondstofwinning tot eindafval.

Uit welke fases bestaat LCA?

Een LCA bestaat uit vier hoofdfases:

  1. Doel en afbakening: In deze fase wordt het doel van de LCA vastgesteld en worden de grenzen van de berekening bepaald. Voorafgaand aan de LCA moet er worden afgestemd welke zaken wel en niet meegenomen worden in de berekening, voor zo ver dit niet in een eventuele rekenstandaard is vastgesteld.
    Ook wordt de functionele eenheid bepaald. Dat is een kwantitatieve beschrijving van het functionele doel of de prestaties van een product of dienst, bijvoorbeeld kilogram product of kilometer gereisd.
  2. Levenscyclusinventarisatie (LCI): In deze fase worden alle inputs en outputs geïdentificeerd en gekwantificeerd gedurende fasen van de levenscyclus die meegenomen worden in de berekening. De mogelijke fasen zijn grondstofwinning, productie, distributie, gebruik en verwijdering.
  3. Levenscyclusimpactbeoordeling (LCIA): Hierbij worden de kwantitatieve gegevens uit de LCI geanalyseerd om de milieu-impact van het product of de dienst te evalueren. Dit omvat het beoordelen van verschillende impactcategorieën, zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen en ecotoxiciteit.
  4. Interpretatie: In deze laatste fase worden de resultaten van de LCA geïnterpreteerd en gecommuniceerd. Dit helpt bij het identificeren van kansen voor verbetering en het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van de LCA-resultaten.

Waarom een LCA?

Het uitvoeren van een LCA biedt bedrijven verschillende voordelen. Ten eerste helpt het bij het identificeren van de belangrijkste milieuproblemen in de levenscyclus van een product of dienst, waardoor gerichte inspanningen kunnen worden geleverd om deze problemen aan te pakken. Daarnaast kan het bijdragen aan het voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame producten en diensten, vanuit consumenten of wetgeving.

Wetgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Europa, verplicht bedrijven om meer gedetailleerde informatie te verstrekken over hun milieu-impact. Door een LCA uit te voeren en de resultaten te communiceren, kunnen bedrijven zich voorbereiden op dergelijke regelgeving en een voorsprong hebben op het gebied van duurzaamheidsrapportage.

Welke product level scopes zijn er?

Binnen een LCA worden verschillende scopes gehanteerd om de reikwijdte van de analyse aan te geven. Bij product level scopes onderscheiden we met name de volgende:

  • Cradle-to-gate: Deze scope omvat de productiefase van een product, vanaf de winning van grondstoffen (cradle) tot aan het moment van verlaten van het bedrijf (gate). Hierbij worden bijvoorbeeld de productieprocessen en het energieverbruik meegenomen.
  • Cradle-to-grave: Deze scope gaat verder dan cradle-to-gate en omvat de volledige levenscyclus van een product, inclusief het gebruik en de uiteindelijke verwijdering na het einde van de levensduur. Dit betekent dat ook aspecten zoals transport, distributie, gebruik en afval worden meegenomen.

Het ultieme doel is natuurlijk om toe te werken naar een cradle-to-cradle levenscyclus, volgens het gedachtegoed van de circulaire economie.

Waarom is een rekenstandaard belangrijk bij LCA?

Een LCA kan worden uitgevoerd volgens verschillende rekenstandaarden, waarvan het Greenhouse Gas Protocol het meest bekend is. Daarnaast zijn er ook verschillende ISO-normen en steeds meer Europees vastgelegde PEFCR’s. Een PEFCR staat voor Product Environmental Footprint Category Rules. Deze standaarden bieden een gestructureerd kader om de milieu-impact van producten, processen of diensten te berekenen. Dit zorgt voor uniforme berekeningen en maakt het mogelijk om producten te benchmarken.

Zo berekent Greenhouse Sustainability nu de standaard voor sierteeltproducten volgens het eerste concept van de FloriPEFCR. Eind 2023 wordt de definitieve PEF verwacht vanuit de EU. Ook voor toeleveranciers van sierteeltproducenten zorgen wij dat de berekening zodanig wordt uitgevoerd dat deze aansluit bij de FloriPEFCR.

Indien er nog geen standaard beschikbaar is voor een bedrijf of sector, kan Greenhouse Sustainability helpen bij het opstellen van een standaard. Het hebben van een LCA standaard biedt een solide basis voor het beoordelen van de milieu-impact, het nemen van weloverwogen beslissingen en het streven naar duurzaamheid in diverse bedrijfssectoren.

Ontdek de kracht van LCA

Door de milieu-impact van uw bedrijf of producten in kaart te brengen, kunt u proactief werken aan het verminderen van uw milieu-impact en voldoen aan toekomstige duurzaamheidsnormen. Wij vertellen u graag meer over hoe u een LCA kunt uitvoeren en de duurzaamheid van uw bedrijf kunt versterken. Samen kunnen we een positieve impact hebben op het milieu en een duurzamere toekomst creëren. Think climate positive!

Meer
Interessante Artikel

Artikel

Wat zijn milieu-impact categorieën?

Artikel

De EU CBAM-regulering voor CO2-verantwoording in supply chains

Nieuws

Dutch Flower Group start samenwerking met Greenhouse Sustainability